Memorie Janche ( a mio padre)

mò chi ‘a cumpagna me vò dare ‘a dìanza
E ffà dde ‘’nchiostru li penzìari mia
Oje chi l’anni me dùno sapìanza…
Trùavu ‘u curaggiu de parrà’ ccù ttia

Me spìasu tutt’’i carrichi chi tiagnu
Abbùarvu ‘na ‘hinestra supr’’i guai
E lìaggiu cù ‘na paglia mi ndè viagnu
A scrive ‘e cose chi un te dicu mai

Mò chi te vìju ccù lli passi stanchi
C’arrùabbi ‘n’uacchiu ‘e sule alla vernàta
Arràssu ‘a tenda d’’i ricordi janchi
Ndù ‘a giuventùte tua se ia’ fermata

E’ ccù ‘nu suannu duce chi me piglia
E rapu ‘sa valigia de ricordi
‘ntr’’a chilla casa orfana ‘e ‘hamiglia
ricca de vita e povara de sordi…

…A rota tutti quanti allu ‘hucùne
cc’è d’Enzu ccè Michele e cc’è Lucia
cc’è Mamma chi ne sèrcia’ ‘nnu magliune…
Nicova ‘hà dispìatti e mme ‘hissìa’

E ttu ricùatu ‘ntr’’i penzìari tui
‘na ‘mprunta ch’è remasta e cchi divìsu
ma ‘n’umbra viva supr’’a tutti nui
manu callùse e labbru senza risu


Luntanu cù ‘na stilla te vidìa
Chjicàtu de ‘sa vita a mille prove…
T’avìa alla banda e nun te canuscìa

‘Nu core piccirìllu de quatraru
‘un pùa’ capire mai ndù stà’ llu bene
‘nu fruttu duce po’ parire amaru
quandu matura a ‘nu jardìnu ‘e pene…

Chill’autunnu ariùsu de nivèra
‘hìcia’ cchjù friddu ‘u ‘hocuvàru e a ttia
quandu perdìsti ‘amure d’’a mugliera…
quandu perdìvi ‘amure ‘e Mamma mia

Cù jurnu scura quandu cc’ia’ tempesta
Perdìvi ‘a luce d’’i miagli anni mia
E ll’anima de tìbbitu se vesta…
‘a vita è sulu masc-cara ‘e buscìa

Ppè d’ogne viarnu cc’ia’ ‘na primavera
L’aggìalli divulìjo ccù ‘nu gridu
Ed’ogne passu trova ‘na carrèra
Ed’ogne rondinella cangia’ nidu…

E mmò te viju suvu alla buffètta
Chi guardi d’’a ‘hinestra e cunti l’ure
E ppò t’appìcci ‘n’atra sigaretta…
Amara cù ‘sa vita allu sapure…

 

Febbario 1999 - I rapporti col proprio genitore, quando manca il dialogo, possono a volte dare origine ad incomprensioni che falsano quelli che sono i sentimenti reali… - Antonio Scanga -